Usserød Ådals Kogræsserforening 

Usserød Ådals Kogræsserforening blev stiftet i 2004. Foreningens formål er at drive naturpleje ved afgræsning og at producere kalvekød til fordeling blandt medlemmerne.

Foreningen har forpagtet de to enge, der ligger langs åen henholdsvis nord og syd for Mortenstrupvej. Området er fredet, og du kan læse mere om det på: 

https://www.fredninger.dk/fredning/usseroed-aadal/

Foreningen indkøber hvert år et antal kvier (ca. 1 år gamle), der sættes ud omkring 1. maj og sendes til slagtning medio oktober. 

Medlemskab 

Der er to former for medlemskab

  • kød-aftagende

  • ikke-kødaftagende medlemmer

 Alle medlemmer deltager i pasnings- ordningen. Kvierne skal tilses dagligt, så vi sikrer os, at de har det godt, og at der er strøm på hegnet.

I løbet af sæsonen skal hegnene vedligeholdes. Den opgave løses af hegnsholdet, som med buskryddere sørger for at vegetationen ikke kortslutter hegnet. 

Du kan læse mere om foreningen på vores hjemmeside:

http://kograesser.123hjemmeside.dk/

Hvis du synes, det er spændende at omgås dyr, nyde naturen i ådalen og gerne vil opnå retten til at omtale kvierne i folden som ”mine dyr”, så kontakt vores formand eller kasserer.

Torben Hoffmann - e-mail: formanden.kograesser2970@gmail.com

 Bodil Stilling – e-mail: stilling.bodil@gmail.com

 Årligt medlemskontingent er kr. 200

Prisen for 1/8 kødandel er kr. 1800 (2021). 1/8 svarer til 25 – 30 kg kød inkl. ben.

 Flora og fauna i ådalen

Oprindelig blev området afgræsset af kreaturer og heste. Men græsningen holdt op, området forfaldt, og biodiversiteten blev formindsket.

For at vende den udvikling blev Kogræsser-foreningen oprettet i samarbejde med Hørsholm Kommune og Danmarks Natur-fredningsforening. Siden 2004 har engen været afgræsset af foreningens kvier.

For yderligere at øge biodiversiteten skal engen havde mere hjælp. Der er generelt for højt næringsindhold i jorden. Det giver græsserne så gode vilkår, at de kvæler alt andet. Kreaturerne klarer en del, men det er nødvendigt yderligere at udpine jorden, dvs. fjerne næringsstofferne. Det gøres ved at slå engene, helst flere gange om året og fjerne høet. 

Der er oprettet en gruppe, “Grønt guld”, som mødes flere gange hver sommer og slår engen med le og fjerner høet. Alle er velkomne til at deltage. Man deltager så meget, som man har lyst og fysik til. Har du lyst til at være med, så kontakt: elsejornj@gmail.com

Når græsset holdes nede, bliver der plads til, at engens fantastiske “frøbank” kan spire, og resultatet er begyndt at vise sig. 

 På de højtliggende områder ses bl.a.:

Smørblomst, vikke, vild merian, engnellikerod, kællingetand, tusindfryd, forglemmigej og kløver.

I de mere fugtige områder ses om foråret store arealer med engkabbeleje, og i å-bredden gror vandkarse.

Langs åen og i store dele af de lavtliggende områder, som oversvømmes af å-vand, er der høje græsser og der dannes tuer. Der ses engrævehale, lysesiv, kærstar, vandskæppe og tuestar, mjødurt, tidsel og gederams.

Når biodiversiteten øges, vender insekterne også tilbage.

Ådalen er præget af et rigt fugleliv. 

Gøgen vender tilbage hvert forår og sidder på hegnspælene og kukker. Hvid vipstjert ruger på jorden i krattet i den nordlige eng. Sjaggerenbygger rede og holder til i de høje lærketræer ved Mortenstrupvej og den skælder ud, når vi nærmer os i yngletiden. 

Råger, skader, alliker og krager fouragerer livligt i kokasserne. I luften er mursejlere og svaler, tårnfalk, musvåge og glente hyppige gæster, og i åen er der året rundt blishøns og andefugle samt fiske-hejren, som bomstille står på å-bredden og fisker. 

I de våde ”render” ses tudser og padder.