§ 1     Foreningens navn:     Usserød Ådals Kogræsserforening

§ 2     Foreningens formål:

 • At drive naturpleje ved afgræsning i Usserød Ådal ved Mortenstrupgård og St. Svenstrup.
 • At producere kalvekød på et forsvarligt grundlag til fordeling mellem medlemmerne.
 • Alle borgere, fortrinsvis bosiddende i Hørsholm Kommune, kan optages som medlemmer.
 • Der er to former for medlemskab, kødaftagende og ikke-kødaftagende medlemmer. 

§ 3     Medlemsskab:

Antallet af kødaftagende medlemmer kan dog begrænses til 4 gange det forventede antal dyr.

Ikke-kødaftagende medlemmer har fortrinsret til ledige kødaftagende medlemskaber.

§ 4     Medlemsforpligtelser:

 • Alle medlemmer er pligtige til at indgå i en pasnings- og tilsynsordning, som fastlægges af bestyrelsen.
  Bestyrelsen kan dog i enkelte tilfælde fritage et medlem for disse forpligtelser.
 • Alle medlemmer betaler kontingent.
 • Kødaftagende medlemmer skal bidrage med og hæfte for et beløb svarende til bruttoudgifterne for 1/4 dyr, samt et beløb svarende til den mængde kød de derudover eventuelt har forpligtet sig til. Intet medlem dog har krav på mere end 1/4 dyr.

Betaling sker i rater som fastsættes af generalforsamlingen eller således:

1)      Første rate senest den 5. oktober i året før udsættelse af kalve.
Er første rate ikke betalt senest 14 dage efter en påmindelse, stilles bestyrelsen frit til i stedet at optage et medlem fra ventelisten.

2)      Anden rate senest den 5. marts i udsættelsesåret.

Ved udmeldelse mellem første og anden rate tilbagebetales første rate ikke.

 • Medlemskabet og de dermed forbundne pligter bevidnes kontraktligt via kontingentbetalingen.
 • Bestyrelsen er bemyndiget til at ekskludere medlemmer, der misligholder deres forpligtigelser. Ved eksklusion tabes det indskudte beløb.

§ 5     Medlemsrettigheder:

Ved slagtning af dyrene deles kødet ligeligt mellem kødaftagende medlemmer i forhold til deres hæftelse.

§ 6     Regnskab:

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Generalforsamlingen tager stilling til fordeling af regnskabets over/underskud.

§ 7     Ordinær generalforsamling:

 • Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første halvdel af februar måned.
 • Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10. januar.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde, undtagen ved ophør.

Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre andet begæres af et flertal af de fremmødte, eller besluttes af dirigenten.

Hvert medlem har en stemme. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. 

Medlemmerne kan lade sig repræsentere ved fuldmagt.

§ 8     Dagsorden for generalforsamling:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.         Valg af dirigent.

2.         Bestyrelsens beretning.

3.         Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt godkendelse heraf.

4.         Fastsættelse af budget og kontingenter for det påbegyndte regnskabsår.

5.         Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

6.         Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7.         Valg af to suppleanter til bestyrelsen

8.         Valg af revisor.

9.         Eventuelt.

§ 9     Ekstraordinær generalforsamling:

 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling når mindst en tredjedel af medlemmerne kræver det.

 • Indkaldelse og afvikling sker efter samme regler som for ordinær generalforsamling.
 • Bestyrelsen består af 4 medlemmer. 
 • Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. 
  Halvdelen er på valg hvert år. 
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.
 • I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 • Suppleanterne har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
 • Genvalg kan finde sted.

§ 10   Bestyrelse:

§ 11   Tegning

Foreningen tegnes af formanden henholdsvis kassereren. 

§ 12   Foreningens ophør:

 • Foreningen kan ophæves på en på ordinær generalforsamling såfremt mindst 3/4 af medlemmerne er repræsenteret. Såfremt der er flertal for ophøret; men ikke den fornødne repræsentation, kan beslutning om ophør træffes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, senest en måned senere, uanset fremmøde.
 • Ved Foreningens ophør fordeles formuen mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer i forhold til andel.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 28. juli 2004

Lars Kjeldsen

dirigent

Del siden