Se herunder:

  • Beretning
  • Referat
  • Driftsregnskab 2021 og budget 2022

____________________________________________________________________________

Beretning ved generalforsamlingen i Usserød Ådals Kogræsserforening d. 3. februar 2022

Det er kun 6 mdr. siden, vi afholdt den udskudte generalforsamling for 2020, hvor der blev berettet om det meste af græsningsåret 2021, så det bliver en kort beretning.

 Det korte resume af året, der gik:

Efter en forfærdelig start, så blev det en fin sæson. Kommunen hjalp med at slå arealerne, kvierne var meget venlige, og vi fik det største kødudbytte til dato

Her får I den formelle beretning, som bliver lagt på hjemmesiden, og bagefter vil jeg gå lidt i dybden med lidt statistik og nogle af foreningens udfordringer.

Medlemmer:

Vi er 55 medlemmer, heraf er 40 kødaftagende og blandt dem er der seks, der tager 1/4 kvie og én, der har taget 3/8 og resten 1/8. Vi fik afhændet alle kødandelene, men den sidste 1/8 var på falderebet. Jeg plejer at kunne konstatere, at der falder 3 – 4 medlemmer fra hvert år, og vi får det samme antal nye, men tiden arbejder imod os. Antallet af ¼-aftagere falder, og flere af 1/8 aftagerne har problemer med at nå at få tømt fryseren, inden den på ny skal fyldes op. Trenden går mod mindre kød, og lytter vi til direktøren for Danish Crown, må man i fremtiden betragte oksekød ligesom champagne – et luksusprodukt.

Lise skrev i det seneste nyhedsbrev om CO2-aftrykket fra vores græssende kvier, og vi skal ikke have dårlig samvittighed over at være medlem af en kogræsserforening.

Kommunen har bedt os arbejde på at få flere kvier på engene for at få en bedre afgræsning, og vi har forsøgt at afsætte 2 kvier til vores slagter, Harald Hansen, for vi må erkende, at vi ikke har medlemmer til mere end 6. Mere om det senere.

 Én af vores medlemmer, Henrik Lyppert, opfordrede os til at lave en folder om kogræsserforeningen og det gjorde vi så. Måske kan den lokke nye medlemmer til. I har fået en kopi af den. Den blev trykt i et mindre antal og lagt i folderkassserne ved lågen mod Mortenstrupvej og ved pilelågen ved broen. Før den nye sæson planlægger vi at bruge ca. kr. 1000 på at få folderen trykt i et større antal, og det er ikke i budgettet.

 Hvis vi skal sikre foreningens fremtid, så er det vigtigt, at medlemmerne er gode ambassadører for foreningen og forsøger at få venner, naboer og kolleger til at gå med. Og de køber ikke katten i sækken. Kødet er fantastisk, og prisen kan konkurrere med supermarkernes tilbudspriser. Gennemsnitsprisen var i 2021 kr. 56/kg inkl. ben.

 Kvierne

Vi fik seks limousine-kvier fra samme besætning i Frederikssund, som året før. Kvierne leveres og faktureres af vores slagter, Harald Hansen. Kvierne fra denne besætning har været meget omgængelige, når vi lige glemmer deres entre i år. Kødudbyttet er større, end vi oplevede med kvierne fra Herlufmagle.

Kvierne har nydt godt af brød fra Dalgaard i sæsonen, og vi tilskudsfodrer med valset byg i de sidste 5 uger, men det er mere for at sikre, at vi kan få kvierne ind i fangfolden, den dag de skal leveres, Men det giver nok også lidt ekstra sul i den periode, hvor næringen i græsset aftager.

Vi har forudbestilt 6 kvier til den nye sæson fra samme leverandør. Harald Hansen har varslet en prisstigning på kr. 1.000 pr. dyr. Vi har i budgettet kun kalkuleret med knap kr. 4.500. Den endelige pris afhænger af noteringen på købstidspunktet.

Slagtning og opskæring

Opskæringen hos Kødsnedkeren er et fint stykke slagterarbejde, og han har varerne klar, når kødet skal udleveres, og holder det under køl i hele processen. De enkelte kødpakker er mærket med indhold, og posevægten fra de enkelte kvier ligger meget tæt på hinanden.

 Kødsnedkeren fik igen lidt ekstra forretning ud af det, for da vi så, at vi igen ville have et pænt overskud, og vi ved sidste generalforsamling besluttede at nedbringe kassebeholdningen, så besluttede bestyrelsen, at der, udover kødposerne, skulle udleveres tre pakker pølser til en pris på kr. 150 pr. 1/8. De ikke kødaftagende fik et tilbud om både pølser og hakket kød mod betaling, men i år var der kun tre, der benyttede sig af det.

 Vagthold

Ingrid fik stykket fire vagthold sammen, hver med seks til syv medlemmer og en vagtholdleder, og det har fungere fint med det daglige tilsyn og tilbagemeldinger til vagtholdlederen.

 Hegnshold

Det blev en lidt speciel sæson for hegnsholdet. Normalt samles vi nogle stykker et antal gange i sæsonen, men i år endte det som regel med, at Børge havde gjort arbejdet, inden jeg fik indkaldt gruppen. Men sådan skal det ikke være. Vi har ca. 10 medlemmer, der har stillet sig til rådighed, hvis det kan passes ind i deres kalender, og nu har vi lavet en overordnet arbejdsplan for den nye sæson, og så forsøger vi at få flere hænder i gang.

Kommunen

Kommunen har betalt for udskiftning af hegnspæle og trådopstramning. Det diskuterer vi ikke længere. Vi indhenter tilbud fra PODA, får det godkendt af kommunen, og de betaler regningen.

Kommunen hyrede også bæltekøretøjsgrønthøsteren i år. På sydmarken klippede han hele forsinkelsesbassinet, det vådområde, der ved store mængder vand i åen kan oversvømmes næsten helt op til Mortenstrupgård. Det er utroligt, at han har været i stand til at køre i det område. Senere tog han også nordmarken, men han læste kortet forkert, og slog først det areal, der ikke skulle slås. Efterfølgende måtte vi presse kommunen rimelig meget for at få slået det areal, han skulle have slået - arealet mod nord (Gedrams-arealet) og langs med åen.

 Vi har talt med kommunen om at få grønthøstermaskinen til i foråret at køre et par runder langs hegnet på strækningen langs åen på både syd og nordmarken. Det vil gøre det lettere for hegnsholdet at komme igennem.

 Økonomien.

Vi ender tæt på budgettet til trods for, at vi købte pølser for kr. 7.200 og havde en ekstraordinær udgift til en PFOS-undersøgelse. Bodil gennemgår regnskabet senere.

 Da vi første gang hørte om Korsør-sagen og den alvorlige PFOS-forurening, som den lokale kogræsserforening havde været udsat for igennem nogle år, tog vi fat i Kommunen for at høre, hvad de havde af målinger på åen. De havde ingen relevante analyser, og de mente heller ikke, at der var skadevoldere opstrøms udover militæret. Bodil tog kontakt til Miljøstyrelsen, og de havde heller ikke relevante målinger. Så hun tog en klump kød fra sin fryser og sendte til analyse hos Eurofins, så vi kunne få afklaret, om vi havde et problem. Og det blev afklaret. Der er ikke PFOS forurening i vores enge. Prisen for analysen var ca. kr. 2500.

 Derudover har der ikke været ekstraordinære udgifter udover et par kasser vin til Peter og hans kollega fra Harald Hansen, som hjalp os ud af den meget uheldige situation, der opstod, da kvierne forcerede hegnet og blev til sidst indfanget i en have ved Ringvej. En flot indsats, som vi ikke kunne have løst uden deres hjælp.

Opsamling

En stor tak til de medlemmer, der har gjort en indsats:

 Lise har sørget for, at vi har fået fire nyhedsbreve i april juni, september og december, og så har hun haft ansvaret for at anmelde kvierne til CHR-registeret og ansøge om EU-støtte. Det er ikke en sag for amatører.

Børge har knoklet i engene med sin buskrydder.

Torben har stået for brødordningen med Dalgaard. Det er lidt svingende, hvad vi får, men kvierne satte stor pris på det.

 Ingrid har haft besværet med at sikre den daglige kontrol af vores kvier, og endelig har Jørn passet vores hjemmeside og opdateret den løbende.

 Else har ansvaret for Det grønne Guld, og hun vil måske sige et par ord om det. Vi er ikke blevet forstyrret af dem i den forgangne sæson.

Og endelig en tak for medlemmernes indsats i vagtholdsordningen og på hegnsholdet.

Bestyrelsen

Jeg har været medlem af bestyrelsen i otte år (2014) og været formand i syv år (2015), så nu er det tid at overlade til nye, yngre kræfter. Jeg håber, at der er nogen, der stiller op og vil være med til at føre foreningen videre. Jeg afleverer ansvaret med god samvittighed. Der er ingen betændte sager, og der er nogle engagerede kolleger i bestyrelsen. Jeg skal nok sørge for en god overdragelse.

 Slut på den formelle del.

 20.1.2022 SM

.........................................................................

Referat

 Ordinær generalforsamling den 3. februar 2022.02.03

 21 deltagere

Valg af dirigent og referent
Preben Carøe blev valgt til dirigent, han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
Bodil Stilling blev valgt som referent

Formand Svend Muusmann gav ordet til Lise Ørberg.
Lise fortalte at foreningens medstifter og mangeårige formand Peter Skat Nielsen døde i søndags. Lise redegjorde for Peter Skats betydning for Kogræsserforeningen, og mindedes da hun og Peter sammen med andre startede foreningen.
Æret være hans minde.

Formanden aflagde derefter beretningen, som blev taget til efterretning.
Man kan finde såvel beretningen som regnskab og budget på foreningens hjemmeside.

Kasserer Bodil Stilling fremlagde regnskabet for 2021, som blev godkendt

Bodil fremlagde budgettet for 2022, herunder forslag til kontingent og anpartspriser, som blev godkendt.

Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

Svend Muusmann og Torben Hoffmann var på valg. Svend ønskede ikke genvalg, i stedet blev Lise Ørberg, som tidligere var suppleant valgt som bestyrelsesmedlem,
Torben Hoffmann blev genvalgt.

Ingrid Poulsen blev genvalgt som suppleant.
Svend Muusmann acceptere på opfordring at stille op som suppleant og blev valgt.

Lennart Hansson blev valgt som revisor

Der var ingen indlæg under eventuelt.

 Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

..................................................


Usserød Ådals Kogræsserforening
Driftsregnskab for året 2021


Budget 2022


Indtægter

Indtægter

Udgifter


Budget 2021


Indtægter

Indtægter

Udgifter


Kontingenter (54 á kr. 200)

10.800,0010.400


Kontingenter (54 á kr. 200)

10.800Anparter á 1/8 kvie (36 á kr. 1800)

64.800,0054.000


Anparter á 1/8 (36 á kr. 1800)

64.800Anparter á 1/4 kvie (6 á kr. 3400)

20.400,0030.600


Anparter á 1/4 (6 á kr. 3200)

19.200Indbetalt kødpakker (3 á kr. 300)

900,00

EU-tilskud

8.604,508.000


EU-tilskud

8.000Indtægter i alt

105.504,50103.000


Indtægter i alt

102.800

Udgifter


Udgifter
Indkøb af 6 kvier inkl. transport


55.638,75


60.000


Indkøb af 6 kvier inkl. transport


60.000


Slagtning og transport


15.750,00


15.300


Slagtning og transport


16.000


Opskæring


20.765,19


16.400


Opskæring


22.000


Køb af pølsepakker (48x150 + 3x300)


8.100,00
Mellemregning - kødregnskab


100.253,94


91.700


Mellemregning - kødregnskab


98.000


Ansvarsforsikring Topdanmark 2019


1.154,49


1.200


Forsikring


1.200


Dyrlæge


0,00


2.000


Dyrlæge


2.000


PFOS-analyse, Eurofins


2.559,75


-


Arrangementer


925,58


2.500


Arrangementer


2.500


Maskiner, brændstof, foder m.m.


1.864,50


3.000


Maskiner, brændstof, foder m.m.


3.000


Administration, diverse (1)


1.254,00


400


Administration, diverse


400


Gebyr til bank og Seges


345,71


400


Gebyr til bank og Seges


400


Udgifter i alt


108.357,97


101.200


Udgifter i alt


107.500
Årets overskud/underskud

-2.853,471.800


Årets underskud

-4.700Status


Status


Indestående bank 31-12-2020

26.578,3026.578,30


Indestående bank 31-12-2021

23.724,83Resultat 2021

-2.853,471.800,00


Resultat 2022

-4.700,00Kassebeholdning ultimo 2021

23.724,8328.378,30


Kassebeholdning ultimo 2022

19.024,83Hørsholm, d. 1. januar 2022
Regnskabet er revideret d. 5. januar 2022


Bodil Stilling/Svend Muusmann
Lennart Hansson1)

Bl.a. vingave Harald Hansen kr 599 + vingave Wulff kr. 312
01.01.2022 SM

Del siden