Bestyrelsens beretning

Usserød Ådals Kogræsserforening


Bestyrelsens beretning for året 2018


Fremlagt ved generalforsamlingen d. 6. februar 2019 Resumé


2018 startede med nogle svære udfordringer. Da vi afholdt generalforsamlingen i januar 2018 var vi usikre på, om vi kunne videreføre foreningen. Der er meget både praktisk og organisatorisk arbejde ved at drive foreningen, og to af foreningens flittigste aktører, Niels-Erik og Jørn, trak sig fra bestyrelsen. Desuden var vores mangeårige leverandør af kvier, Lars Frederiksen, omkommet.
Vi inddrog medlemmerne i problemstillingen og krævede et større engagement, hvis foreningen skulle fortsætte. Det fik vi et håndslag på, og vi kunne fortsætte. Men krisen gjorde, at vi kom sent i gang med bestilling af såvel kvier som slagtning og opskæring.
Vores slagter påtog sig leveringen af kvier, og det fungerede fint. Vi oplevede den varmeste sommer i mands minde, og det kom til at knibe med adgang til drikkevand fra åen. Græsset var tørt, men kvierne kom ikke til at savne føde, for medlemmerne leverede æbler og Lagkagehuset brød, og vi har fik mere kød end nogensinde før. Så trods udfordringerne, blev det et rigtig godt år.


Medlemmer
Medlemstallet er stabilt. Vi har hvert år haft en til- og afgang på 3 – 5 medlemmer. Der var i 2018 4 (6) medlemmer, der aftog en 1⁄4 og 32 (34) medlemmer, der aftog 1/8 kødandel. Dertil kommer 8 (7), der betaler kontingent, men ikke aftager kød, så i alt har vi været 44 (47) medlemmer – en nedgang på 3 ift. det foregående år. (Tallene i parentes er 2017-tallene). Efter sæsonafslutningen har vi fået 1 udmelding fra en kødaftager og 3 tilmeldinger, så vi satser på at få 6 kvier i den kommende sæson. Antallet af 1⁄4-aftagere har været faldende over en årrække.
Hørsholm Kommune og regulativ for Usserød Å
Det nye regulativ for Usserød Å er nu vedtaget, og det giver os indskrænkninger, hvis kommunen kræver det efterlevet. Vores hegn krydser åen på en kort strækning både på sydmarken og på nordmarken, for at kvierne kan få adgang til at drikke fra åen. Iht. regulativet kan vandløbsmyndigheden kræve, at hegnet flyttes ind på marken, og hvis det sker, skal der dels etableres en forsyning af vandværksvand, dels kommer der omkostninger til flytning af hegn.
Forhandlingerne med Kommunen omkring regulativet foranledigede, at vi endelig fik etableret en dialog med kommunen. Vi opfordrede bl.a. kommunen til at udpege én kontaktperson, som foreningen kan henvende sig til, og det fungerede fint i denne sæson. Vi har holdt et par møder, og der er udvist forståelse, for vores synspunkter, og kommunen har betalt fakturaerne på såvel udskiftning af hegnspæle i starten af sæsonen, som flytning af lågen på Kildepladsen. Kommunen har endvidere lovet, at hvis vi tvinges til at flytte hegnet, så vil de afholde udgiften. Der er tilgængeligt vandværksvand på Nordmarken, og et evt. forbrug herfra vil antagelig også blive betalt af kommunen. Vi opnåede endda ved to lejligheder at blive takket for vores indsats i engene.
I den nye sæson får vi en ny kontaktperson, som vi allerede har holdt et møde med, og vi forventer, at den positive dialog kan fortsætte.

Folde og hegn
Efter sidste generalforsamling fik vi etableret et hegnshold med 8 deltagere, og ved aktiviteterne var der typisk 4 – 5 deltagere. Organiseringen var ikke optimal – det kan jeg godt sige, for jeg var hegnsformand, og det må vi forsøge at gøre bedre i 2019. Men bortset fra det, så fik vi løst opgaverne. Vi indkøbte yderligere én buskrydder, så vi nu har fire, og når de alle er i gang, så sker der noget. Vi skal normalt igennem begge marker to gange i sæsonen, men pga. den tørre sommer, så slap vi lidt lettere fra det i 2018 end i den våde 2017-sæson. Og så skal jeg tilføje, at én person har gjort en helt ekstraordinær indsats, Børge Jensen. Flere gange nåede han egenhændigt at udføre opgaven, inden jeg havde nået at få organiseret hegnsgruppen.
Der er ikke afsat penge i budgettet til hegnsudskiftning, da vi forventer, at vi kan få dækket omkostningerne af kommunen fremover. Jeg håber ikke, at kommunens nuværende budgetkrise vil ændre det forhold. Hegnet er mere end 15 år gammelt, så der vil løbende være udskiftninger af pæle. Jeg oplevede det ved selvsyn en sommermorgen, hvor en af kvierne var på springtur og ville over at hilse på kvierne ved Mariehøj. Da kvien forcerede hegnet på tilbagevejen knækkede hegnspælen som en tændstik.
Ud over hegnsholdet, så har vi også glæde af Grønt Guld-gruppens aktiviteter i engene med deres leer og river. Det kan være, at Else vil berette lidt mere om det senere.
Vi har ikke modtaget klager i 2018, heller ikke over adgangsforholdene til foldene. Vi markerer på informationstavlerne ved foldene, hvor kvierne er, og der er så fri adgang til den anden fold.

Vagthold
Lennart overtog organiseringen af vagtholdene. Der er 4 vagthold, hver med en holdleder og 6 - 7 deltagere, der foretager det daglige tilsyn. Medlemsnedgangen gav Lennart lidt problemer med at få etableret holdene – for der var kun 36 kødaftagende medlemmer til at fordele de 28 tilsynsdage.
Vi har haft hændelser som fx kvien med de sprængte akillessener og vores lille kalv for tre år siden, der understreger vigtigheden af, at kontrollen udføres dagligt. Tilsynet sker efter nogle faste, skriftlige procedurer, som bliver udleveret til alle deltagerne, og det har hidtil fungeret fint, og jeg vil gerne sige tak til lederne af de enkelte vagthold for deres indsats.
Og så har jeg en genganger i beretningen omkring sikkerheden. Hvis nogen kommer til skade under arbejdet i foldene, så er det ikke dækket af foreningens ansvarsforsikring, og deltagerne på hegns- og vagthold vil kun være dækket under arbejdet, hvis de har en privat ulykkesforsikring. Så pas på Jer selv.

Kvierne
Det er sønnen, Peter, til vores slagter, Elisabeth (Harald Hansens Eftf.), der har overtaget Lars Frederiksens opgave, og han skaffede os kvier fra samme gård i Herlufmagle, som vi har fået fra i de foregående 3 år. I år var dyrene endda lidt større, end de tidligere år. Gennemsnitsvægten var 468 kg. ved levering mod 427/411 i de to foregående år. Vi endte med kun at købe 5, så vi var sikre på, at alle andelene kunne afsættes. Vi har været glade for vores leverandør - det er godt kødkvæg – en blanding af Limousine, Hereford og Simentaler. Peter klarede både transporten af kvierne fra Herlufmagle og igen til slagteriet med sin trailer.

Slagtning

Skærmydslerne ved årets start gjorde, at vi var sent ude at bestille slagtning, og det gav et problem, for Harald Hansen havde ikke ressourcer til at klare opskæringen. Vi fik i stedet en aftale med Kødsnedkeren, som vi har brugt tidligere, og det fik vi så koordineret med slagteriet.

Kødsnedkeren roste vores kød. Det var langt over den kvalitet, de normalt så fra kogræsserforeninger. Mon ikke vi kan tilskrive det den gode kost med æbler og brød kombineret med det hø, der var på markerne. Græs kunne man næppe kalde det i år. Og så blev de også klappet rigtig meget.
De lidt større kvier kombineret med en god sommer betød, at gennemsnittet ved kødudleveringerne i år lå på omkring 30 kg pr. medlem mod normalt omkring 25 kg. Men det fik også indflydelse på økonomien. Vi betaler kr. 22,50 pr. kg ved levering, og vi betaler ca. kr. 8 pr. kg i opskæring, så de større dyr påvirker kummefryseren positivt med 5 kg pr. medlem, men påvirker det samlede regnskab negativt med omkring kr. 6.500.

Kommunikation – hjemmeside og nyhedsbreve
Der blev udsendt 4 nyhedsbreve sidste år, som vi kan takke Lise for, og Jørn holder hjemmesiden opdateret. Torben Rohde har igen været flittig leverandør af billeder.

Arrangementer
Der blev afholdt de traditionelle arrangementer - sammenkomsten på Kildepladsen ved nordfolden i begyndelsen af maj, hvor vi siger goddag til vore nye kvier, og en sommerfest, der i år blev afholdt hos Børge Jensen, begge arrangementer med en pæn tilslutning.
Hvis der ikke kommer forslag til andre arrangementer fra medlemmerne, så fastholder vi niveauet i det kommende år.

Bestyrelse
Lars overtog kasserer-jobbet sidste år fra Niels-Erik og indtrådte i Niels-Eriks valgperiode. Derfor er både han og Lennart på valg i år. Lars har tilbudt at genopstille. Lennart har efter 2 år i bestyrelsen ønsket at udtræde, men tilbyder sig som revisor. Jeg vil stærkt anbefale genvalg af Lars, dels fordi han har gjort det godt, dels fordi det er virkelig besværligt at skifte kasserer nu om dage pga. bankkrav.
Lars gennemgår regnskabet senere.
Vi har i det sidste par år haft 3 suppleanter for at have flere hænder at dele arbejdet ud på. Nu er der ro på igen, og vi kan gå tilbage til at have to vedtægtsbestemte suppleanter.

Konklusion
Vi satte ved generalforsamlingen sidste år tre primære mål for året, og det føler jeg, at vi har indfriet:
 At få etableret et bedre samarbejde med kommunen og få dem til at indse, at vi hjælper dem til at
overholde den plejeplan, som kommunen selv har vanskeligt ved at administrere  At få det nye hegnshold og vores nye regnskabsfører godt i gang
 Og så naturligvis at få nogle fine og sunde kvier ud på engene

Og hvad har vi så af nye mål:
Vi skal blive bedre til at organisere hegnsarbejdet, så det ikke kommer til at hvile på for få hænder. Derudover er det blot at opretholde de gode takter fra det forgangne år, og så håber vi på lidt mere input fra medlemmerne. Et nyligt forslag fra en af de yngre bestyrelsesmedlemmer er oprettelse af en Facebook- gruppe til kommunikation blandt medlemmerne som et supplement til vores hjemmeside.
3.2.2019 SM
4

Referat fra generalforsamling

 

6. februar 2019

 

24 deltagere

 

 1. Formanden Svend Muusmann bød velkommen og foreslog Lennart Hansson som dirigent og Bodil Stilling som referent, og de blev valgt.

 

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

 

 1. Bestyrelsens beretning

Svend Muusmann fremlagde beretningen og den findes i sin fulde ordlyd på foreningens hjemmside:

http://kograesser.123hjemmeside.dk/353548203 .

Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev vedtaget med akklamation og Bjarne Dam roste formanden.

 

 

 1. Regnskab

Foreningens kasserer Lars Dan-Weibel fremlagde regnskabet. Det viste et lille underskud på kr. 2758,00.

Det var specielt indkøb af kvierne, der havde belastet regnskabet, fordi dyrene i år var større end tidligere, og vi afregner jo kvierne efter vægt,

 

Men der er plads til underskuddet, da foreningen har en glimrende kassebeholdning og ikke er sat i verden for at tjene penge.

 

Regnskabet blev herefter vedtaget.

 

 

 1. Budget og kontingent

Kontingentet og prisen på kød vil være uforandret.

Vi skal igen forvente at EU-tilskuddet falder lidt i 2019.

Vi budgetterer i år med et underskud på kr.10.330.-. Det er fortrinsvis indkøb af kvierne, der belaster budgettet.

Selv med det underskud er der stadig rigeligt med likvider til uforudsete udgifter.

.

Der blev spurgt ind til, hvorvidt vi køber vores kvier for dyrt. Formanden redegjorde for de overvejelser han selv havde haft i den anledning, da han var nytiltrådt formand. I et par år havde vi således indkøbt billigere dyr. Men man får jo som oftest, det man betaler for, så det havde resulteret i, at de leverede dyr var magre og dårligt passede.
Der var almindelig enighed om, at vores nuværende leverandør forsyner os med kvier af høj kvalitet, og at kødet i år var virkelig godt.

 

Der kom også et spørgsmål om, hvorvidt slagtning og opskæring er to forskellige discipliner. Og ja, det er det. Vores slagter Harald Hansen har ikke kapacitet til at opskære dyrene, og vi er desuden meget tilfredse med Kødsnedkerens opskæring.

 

Kassereren vil meget gerne have de sidste indbetalinger af kontingent og depositum.

 

Han nævnte også, at nye medlemmer er velkomne. Hvis man ønsker at melde sig ind i foreningen, kan man henvende sig til ham.

 

Endelig var der et ønske om, at årets regnskab og budget bliver udsendt på samme regneark, så vi får et bedre overblik. Kassereren lovede at se på det.

 

Budgettet blev vedtaget.

 

 1. Forslag fra medlemmerne

Der var ikke indkommet nye forslag.

 

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Lennart Hansson ønskede ikke at genopstille, i stedet valgte generalforsamlingen den hidtidige suppleant Børge Jensen til bestyrelsesmedlem. Lars Dan-Weibel blev genvalgt.

Bestyrelsen er nu sammensat således:

 • Inger Carøe

 • Svend Muusmann

 • Lars Dan-Weibel

 • Børge Jensen

 

 1. Valg af suppleanter

Suppleanterneer på valg hvert år. Normalt har foreningen 2 suppleanter, men foranlediget af sidste års krise blev der valgt 3. Nu er forholdene normaliserede, så vi fortsætter med 2 suppleanter. Begge suppleanter blev genvalgt:

 • Lise Ørberg

 • Ingrid Jørgensen

 

 1. Valg af revisor
  Lennart Hansson blev valgt som revisor.

 

 1. Eventuelt

 

Der blev spurgt til kvien, der sprængte akillessenen sidste år. Den blev slagtet og kødet fordelt blandt medlemmer, der valgte at få tidligt kød.

 

Det grønne guld:
Else Jonsson fortalte om ”Det grønne gulds” leslåningsgruppe. Gruppen har påtaget sig at holde græsset på engene nede, så det bliver bedre foder for kreaturerne. Desuden hjælper leslåningsgruppen hegnsholdet med at holde vegetationen under hegnet nede.

I år har man specielt koncentreret sig om padderokkerne på Nordmarken.

Og igen i år så man med glæde, hvordan engkabbelejerne breder sig, som resultat af slåningen.

Den mejede vegetation bliver trukket ud af området på presenninger og anbragt, så kommunen kan fjerne den.

Udover at pleje engen, plejer gruppen sine grå hår, og alle, der har lyst til hyggeligt samvær og behagelig motion i de lyse sommeraftener, er velkomne. Gruppen har 10 leer og et udvalg af river og andet udstyr, så der er redskaber nok. Man kan henvende sig til Else på mailadressen fruelsma@gmail.com , hvis man har lyst til at deltage.

 

Aktiviteterne foregår som regel sidst på eftermiddagen, men hvis der er ønsker om det, kan det jo ændres til tidligt på aftenen.

 

Facebook
Mette Dan-Weibel foreslog, at foreningen opretter en gruppe på Facebook, og hun meldte sig som administrator. Der var almindelig enighed om, at det skal prøves, så vi glæder os til at se Usserød Ådals Kogræsserforening på Facebook.

 

Vagthold
Nogle af formændene for vagtholdene vil gerne have en SMS, når medlemmerne har været ude og hilse på kreaturerne. Det var der nogen diskussion om. ”Skal det nu være nødvendigt, vi er jo voksne ansvarlige mennesker”. Men det endte med, at vi vil prøve det på alle vagthold. Så hermed en opfordring til at sende vagtformanden en SMS, når dyrene er tilset. Telefonnumre vil fremgå af vagtskemaerne.

 

Biavl i Hørsholm
Det er jo vigtigt at de vilde planter, der gror i engen, bliver bestøvet så Robbie Jørgensen fra Usserød Biavlerforening præsenterede sit og Biavlerforenings arbejde.

 

Afslutning

Formanden afsluttede med at fortælle om alle de ”interessante” papirer, der er nødvendigt for at have husdyr i EU og sendte en varm tak til Lise Ørberg for det store arbejde hun udfører, for at foreningen kan leve op til kravene.

 

 

 

Derefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

Bodil Stilling

 1. februar 2019

Revideret regnskab 2018

Budget 2019

  Usserød Ådals Kogræsserforening
       
  Budget for 2019    
       
  Indtægter    
  Kontingenter (50 á kr. 200)              10.000  
  Anparter (48 á kr. 1750)              84.000  
  EU-tilskud                 8.000  
  Renter                        -    
  Indtægter i alt            102.000  
       
  Udgifter    
  Indkøb af  6 kvier inkl. transport              69.500  
  Slagtning og transport              14.600  
  Opskæring              18.700  
  Mellemregning - "kødregnskab"            102.800  
  Forsikring                 1.300  
  Dyrlæge                 2.000  
  Forpagtning Novafos (2019)                 1.530  
  Arrangementer                 2.000  
  Maskiner, brændstof, foder m.m.                 2.000  
  Administration                    300  
  Gebyr til banken og RYK-fonden                    400  
  Udgifter i alt            112.330  
       
  Årets underskud              10.330  
       
       
  Status    
       
  Indestående bankkonto 31-12-2018        25.333,67  
  Resultat 2019        10.330,00  
  Kassebholdning ultimo 2019        15.003,67  
       
5.1.2019 SM